การบริหารทรัพยากรบุคคล

Displaying 1-5 of 12 results.
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู ประจำปี 2564 ครั้งที่2.pdf
คำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี2564ครั้งที่ 2.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู ครั้งที่ 2 ปี 2564.pdf
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป.pdf
บันทึกขออนุมัติดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง.pdf
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงาน.pdf
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป.pdf