การบริหารทรัพยากรบุคคล

Displaying 1-5 of 14 results.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล