รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการพัฒนา เพื่อยกระดับคะแนนผลการประเมิน ของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการพัฒนา เพื่อยกระดับคะแนนผลการประเมิน ของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖