E-service

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


หมายเหตุ

1. การขอรับบริการผู้ขอรับบริการจะได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลวังขนาย ภายใน 3 วันทำการ โดยผู้ขอรับบริการต้องมาแสดงตัวในวันที่ขอรับข้อมูลหรือบริการ และจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

2.กรณีการยืมพัสดุผู้ยืมสามารถยืมได้ครั้งละ 5 วัน

3. กรณีมีเหตุขัดข้อง หรือสงสัย สามารถติดต่อได้ ที่ 034-611353 ต่อ 22