กรมบัญชีกลาง จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมิถุนายน ในวันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมิถุนายน ในวันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!