ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังขนาย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังขนาย โดยผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร นับว่าเป็นบุคคลสำคัญในการจัดหาวัตถุดิบ ปรุง ประกอบอาหารให้บริการอาหาร ที่สะอาดปลอดภัย รวมถึงมีคุณค่าทางโภชนาการ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการสุขาภิบาลอาหาร และสุขวิทยา ส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและสามารถให้บริการอาหารที่สะอาด สมัครและอบรมผ่านเว็บไซต์ http://foodhandler.anamai.moph.go.th เพื่อรับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!