สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567