ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑

ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธ.ค.๒๕๖๖)