โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่

โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ 
ตั้งให้อยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-ประถมปีที่ 6
 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง