โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าโพรงไม้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าโพรงไม้
ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110  โทร. 034 - 612249

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ขานรับนโยบายจากภาครัฐในการเพิ่มทางเลือกการรักษาด้วยศาสตร์แห่งภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมาลงมือทำ จนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้เข้ารับบริการทุกเพศทุกวัย

            โดย คุณธีระชัย พนมชัยสว่าง พยาบาลวิชาชีพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าโพรงไม้และ คุณนักรบ ตระกูลวังทอง แพทย์แผนไทยบัณฑิต ประจำคลินิกแพทย์แผนไทย คือบุคคลสองท่านที่เห็นคุณค่าของการรักษาฟื้นฟูร่างกายด้วยแพทย์แผนไทย ให้ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาไทยแขนงนี้ไม่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในอดีต

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง