รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต