คำสั่งเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลตำบลวังขนาย

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

คำสั่งเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลตำบลวังขนาย