สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)