รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลวังขนาย

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕