ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลวังขนาย (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลวังขนาย (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖