สภาเทศบาลตำบลวังขนาย

รองประธานสภาเทศบาล

ศุภกิจ บัวกลิ่น (098-9083405)