คณะผู้บริหาร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

พิเชษฐ มะโนรมณ์ (092-6025878)