คณะผู้บริหาร

รองนายกเทศมนตรี

สมชาย เฮงเส็ง (081-7044448)


ประเสริฐ พงษ์ภัทรากร (092-8999521)