สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ณัฐฐีภัณฑ์ ทองนำ(081-0188048)