สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัด

อารักษ์ กาญจนถาวรวิบูล(034-611353ต่อ17)