คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

ณัฐนันท์ บ่อบัวทอง (081-5705660)