สภาเทศบาลตำบลวังขนาย

รองประธานสภาเทศบาล

จักรินทร์ เฉลิมจิรารัตน์