สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัด

ประวิทย์ คุณวัชระกิจ