ประกาศทั่วไป

          

                                                                 

 

 

เรื่อง รับเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลวังขนาย

เรื่อง กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด ๙๐,ภ.ง.ด.๙๑)ประจำปี ๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) 

เรื่อง โทษของการ  ซื้อสิทธิ ขายเสียง ในการเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๒

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ เดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครับเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

เรื่อง กกต.เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต (เลือกตั้งล่วงหน้า) ทั้งในเขตและนอกเขต 3 ช่องทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง  "อยู่ที่ไหน ก็เลือกตั้งได้" คนที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งสาหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ หรืออยู่นอกราชอาณาจักร ต้องยื่นลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ 28 ม.ค. - 19 ก.พ. 62 เท่านั้น โดยวันที่ 17 มี.ค. 62 คือวันเลือกตั้

เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ทำการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2562 

เรื่อง โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุดเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒)

เรื่อง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับเทศบาลวังขนายลงพื้นที่/เยี่ยมเยียน ตามโครงการตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ประกาศการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2562

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ทำการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มีนาคม เรียบร้อยแล้ว

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 

เรื่อง รายงานผลการประเมินณประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลวังขนาย LPA ประจำปี2561 

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดครั้งที่4/2562 

เรื่อง ประกาศการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2562

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลวังขนาย

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ทำการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน เรียบร้อยแล้ว 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์วันสงกรานต์ 

เรื่อง  การเปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ทำการโอนเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

เรื่อง  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

เรื่อง กิจกรรมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว

 

 

Visitors: 49,674