• ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังขนาย

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร /คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 • คู่มือ หรือคำสั่ง มาตรา 9(4)
       -  คู่มือบริการประชาชน
       -  คำสั่ง
 • สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9(5)
 • สัญญาสัมปทาน ผูกขาด หรือร่วมทุน มาตรา 9(6)
      -  สัญญาจ้างเหมาะจัดเก็บมูลฝอย
 • มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย มาตรา 9(7)
      -  การดำเนินงานตามข้อสังการนายกรัฐมนตรี 
      -  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
      -  สรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุม คตช.
 • ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)
      -  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
      -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1)
      -  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
      -  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      -  แผนจัดหาพัสดุ
      -  ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
      -  งบแสดงฐานะทางการเงิน
      -  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
      -  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
      -  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

เอกสารคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

Visitors: 49,674