ประกาศเรียกประชุมสภา

   •    ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

  •      ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

   •      ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

   •      ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

   •     ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

    •    ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

    •    ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

    •    ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

    •    ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

    •    ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

    •    ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

    •    ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560

    •    ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 49,674