กองช่าง

กองช่าง

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน เชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการบริหารภายใน  ดังนี้
        3.1  งานวิศวกรรม    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
                2) งานวางโครงการ และการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
                3) งานให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
                4) งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
                5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
                6) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
                7) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
                8) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        3.2  งานสาธารณูปโภค    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานด้านการก่อสร้าง ถนน สะพาน ทางเท้า ไฟฟ้าสาธารณะและสิ่งติดตั้งอื่นๆ
                2) งานซ่อมบำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ไฟฟ้าสาธารณะ  
                3) งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
                4)งานให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
                5) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
                6) งานจัดสถานที่ ควบคุมดูแล บำรุงรักษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                7) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ
                8) งานออกแบบประมาณการ การจัดสถานที่ เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
                9) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Visitors: 49,674