กองคลัง

กองคลัง

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานที่เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยงานบริหารงานภายใน  ดังนี้
        2.1  งานพัสดุและทรัพย์สิน    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริหารงานข้อมูล
                2) งานการซื้อ และการจ้าง
                3) งานการซ่อม และบำรุงรักษา
                4) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
                5) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และการเก็บรักษาพัสดุ
                6) งานการจำหน่ายพัสดุ
                7) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        2.2  หน่วยงานตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านงบประมาณบัญชี
                2) ตรวจสอบยอดเงินทดลองราชการราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี
                3) ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน
                4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐาน การทำสัญญาจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุ
                5) ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
                6) ตรวจสอบรายละเอียด งบประมาณรายจ่าย และก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
                7) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
        2.3  งานการเงินและบัญชี    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
                2) งานควบคุม และจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
                3) งานจัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสารการจ่าย
                4) งานการจ่ายเงิน และการตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
                5) งานจัดทำบัญชี และทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
                6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น
                7) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        2.4  งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
                2) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
                3) งานจัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน     
                4) งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
                5) งานจัดเก็บภาษีป้าย
                6) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
                7) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
                8) งานพิจารณาการประเมินและการกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่         
                9) ดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
                10) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
                11) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
                12) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นตามกำหนด
                13) งานตรวจสอบเงิน ตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์
                14) งานประสานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น
                15) งานเร่งรัดรายได้
                16) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Visitors: 49,674