สำนักปลัด

สำนักปลัดเทศบาล

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผน การปฏิบัติราชการเทศบาล ประกอบด้วยการบริหารงานภายใน  ดังนี้
        1.1   งานธุรการ     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานสารบรรณของเทศบาล
                2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ
                3) งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาลคณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
                4) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
                5) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
                7) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
                8) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
                9) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ
                10) งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ. จังหวัด ให้กองหรือฝ่ายต่างๆทราบ
                11) งานที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับ
                12) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        1.2  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
                2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงาน
                3) งานวิเคราะห์ และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภค
                4) งานวิเคราะห์และคาดคะเน รายได้-รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
                5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจำปี
                6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
                7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียง เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลงานตามแผน
                8) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        1.3  งานนิติการ และงานการเจ้าหน้าที่    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            - งานนิติการ
                1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
                2) งานจัดทำนิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
                3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์ และอุทธรณ์
                4) งานสอบสวน และเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
                5) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

           - งานการเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
                2) งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
                3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
                4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
                5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
                6) งานประเมินผลและการปฏิบัติงานประจำปี
                7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
                8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ และการขอรับทุนการศึกษา
                9) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงาน และลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
                10) งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง
                11) งานลาพักผ่อนประจำปี และการลาประเภทอื่นๆ
                12) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        1.4  งานทะเบียนราษฎร    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
                2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และการดำเนินการเลือกตั้ง
                3) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        1.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
                3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
                4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
                5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                6) งานฝึกซ้อม และดำเนินการตามแผน
                7)งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
                8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                9) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        1.6  งานรักษาความปลอดภัย    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานตรวจสอบ และจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย
                2) งานตรวจสอบกิจการค้าน่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                3) ระวังเหตุน่ารำคาญ
                4) งานจัดทำทะเบียนผู้ค้า
                5) รับแจ้งการหยุดขายของ การโอนแผงขายของ ในตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์
                6) ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเทศบัญญัติขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ฯลฯ
                7) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        1.7  งานประชาสัมพันธ์    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานเผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน นโยบายของเทศบาล
                2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์
                3) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
                4) งานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท้องถิ่นด้านต่างๆ
                5) งานให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
                6) งานรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์
                7) งานสารสนเทศ
                8) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

Visitors: 49,287