นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

คำแถลงนโยบาย

ของนายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

นายสมพร บัวศิริ

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลวังขนาย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1 มุ่งเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน รางระบายน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ถนนทุกสายต้องได้มาตรฐาน การสัญจรไปมาสะดวก คล่องตัว ปลอดภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวถนนทุกสาย โดยการปลูกต้นไม้ จัดสร้างสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง

    1.2 ปรับปรุงระบบประปา โดยมุ่งเน้นให้มีน้ำประปาที่สะอาดเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทุกครัวเรือน และปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปาเดิมให้ดีมีมาตรฐาน

    1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสวนสาธารณะให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจ

2. นโยบายด้านการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

    2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระดับต่าง ร่วมกับหน่วยราชการอื่นๆ ให้มีการจัดการเรียน การสอนให้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน ในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาภาระของผู้ปกครอง

    2.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สมบูรณ์แบบ มีขีดความสามารถทัดเทียมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ

    2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง รวมถึงวันสำคัญต่างๆ ให้มีความยั่งยืนสืบไป

    2.4 ส่งเสริมบำรุงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จัดตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงค์ รูปแบบ เนื้อหาให้เป็นไปตามเป้าหมายในการจัดตั้ง คือเก็บรักษาและจัดแสดงจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา หาความรู้ แก่สาธารณชน สันทนาการ แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

    3.1 ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ของครัวเรือน กลุ่มสตรี โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิต

    3.3 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน รวมทั้งชมรมต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กรอบตามอำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายกำหนดที่สามารถดำเนินการได้                            

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    4.1 ส่งเสริมรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน รักษาความสะอาด และการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

    4.2 ดูแลส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้สมบูรณ์ แข็งแรง ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา

    4.3 จัดให้มีมาตรการที่รวดเร็ว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดทุกชนิด ซึ่งอาจติดต่อได้ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังขนาย

    4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่ และที่ไม่ดีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น จัดสร้างสวนส่งเสริมสุขภาพและเครื่องออกกำลังกาย

5. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 

    5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับ มีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน

    5.2 ปรับปรุงสนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลวังขนายให้ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์ในการเล่นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

6. นโยบายด้านสังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

    6.1 ส่งเสริมดูแล สวัสดิการให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้ จัดให้มีรถรับส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินจำเป็นไปส่งโรงพยาบาล ตามกรอบอำนาจหน้าที่และอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้

    6.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จะได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐทุกคนและทั่วถึง

    6.3 ส่งเสริม ปลูกฝังความรู้รักสามัคคี จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ

    6.4 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และให้ความร่วมมือส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนรณรงค์สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้

    6.5 จัดให้มีการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพ และประสบการณ์แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และในการพัฒนาบุคลกรของพนักงานเทศบาล

7. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร

    7.1 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังขนาย

    7.2 เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลวังขนาย ปรับปรุงสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและทั่วถึง

    7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

    7.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง สนับสนุนการศึกษาต่อ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับการบริหารในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

    7.5 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของภาคประชาสังคม

Visitors: 49,674