งานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ

ภาพบรรยากาศ ของวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ขบวนสามเณร จำนวน 119 รูป เดินบิณฑบาตรข้าวสุกและ งานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกในส่วนภูมิภาค และถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ วัดวังขนายทายิการาม
Visitors: 49,674