ภาพกิจกรรม วันออกพรรษา 2558

ภาพกิจกรรม วันออกพรรษา 2558 ณ วัดวังขนายทายิการาม
Visitors: 49,674