โครงการส่งเสริมเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลวังขนาย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
Visitors: 49,674