ภาพโครงการอบรมวัยรุ่นยุคใหม่ ใฝ่ใจ ใฝ่รู้ ควบคู่คุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลวังขนาย และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใฝ่ใจใฝ่รู้ ควบคู่คุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ออโรร่ารีสอร์ท กาญจนบุรี
Visitors: 49,674