ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประชาสัมพันธ์

                                                              

  ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 (25-12-2561)

  เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ 

  เทศบาลตำบลวังขนายจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดต่างๆ โดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรอง และให้ความรู้เกี่ยวกับ "โรคมือเท้า                    ปาก" ให้กับผู้ปกครองและเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังขนาย

 เทศบาลตำบลวังขนายได้มีการรณรงค์ ให้ประชาชนตำบลวังขนาย ร้านค้า ร้านอาหาร “ลดละเลิก” ใช้กล่องโฟม และ ถุงพลาสติก

 เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ

 เรื่อง ทุนชีฟนิ่ง (Cvevening Scholarship)

บัญชรายชื่อ "ชะลอการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการกรณีเอกสารประกอบการรับเงินไม่ครบถ้วน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

บัญชีรายชื่อ "ชะลอการจ่ายเบี้ยยังชีพ กรณีไม่ยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคาร" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย-เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน 2561

วัดวังขนายและเทศบาลตำบลวังขนายและผู้นำชุมชนพร้อมประชาชนชาวตำบลวังขนายร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลวันสงกรานต์ตั้งแต่วันที่13-17เมษายน2561

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย-โครงการกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณเกาะกลางถนน ไหล่ทาง ทางเท้าของถนนสายหลักจังหวัดกาญจนบุรี (ถนนแสงชูโต) -โดยเทศบาลตำบลวังขนายร่วมกับจิตอาสาตำบลวังขนาย ทำความสะอาดบริเวณ หน้าโรงเรียนวัดวังขนาย - หน้าวัดวังขนาย

เทศบาลตำบลวังขนายขอเชิญชวนสตรีในเขตพื้นที่ตำบลวังขนายเข้าร่วมฝึกอบรบ กิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ โดยส่งรายชื่อผ่านประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวังขนาย (ผู้ใหญ่ปลา) หมู่ 2

เทศบาลตำบลวังขนายขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดวรรณกรรม "รางวัลพานแว่นฟ้า" ประจำปี 2561 ประเภทเรื่องสั่นและบทกวีเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนายเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบิ้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๖ รายตามเอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนายเรื่อง การประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเรื่อง โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อยสามารถตรวจสอบรายชื่อแฟรนไชส์เพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th

ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าม่วง เรื่อง งดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนายเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ราย

ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- โครงการปรับปรุงว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศ รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ร.ร.บ้านมะกอกหมู่

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณจากแยกไปวัดศรีโลหะฯ ถึงแม่น้ำแม่กลอง (บริเวณบ้านนายสุนทร น้อยเปลี่ยน)

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายอากร พิทักษ์กาญจนกุล ตอนที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากทางแยกรถไฟเข้าบ้านหนองตาบ่ง หมู่ที่ 4 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนายเรื่อง ขอแจ้งเปลั้ยนวันแคสติ้งรายการ "กิ๊กดู๋ ซุปตาร์เงินล้าน"

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนายเรื่อง คัดเลือกผู้มีหนี้สินโดยชอบธรรมเพื่อเข้าร่วมรายการ "ปลดหนี้"

ภาพบรรยากาศ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ (ครั้งที่1) ประจำปี 2561 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

รายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 41 พ.ศ.2560 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือก

ความรู้เบื้องต้นสำหรับเรื่อง เอดส์ ป้องกันได้

อำเภอท่าม่วง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ วัดวังขนายทายิการาม ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 01.00 น. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยค่ะ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวนแจ้งแผนการส่งน้ำ ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ประมาณ ๑๐.๐๐น. เทศบาลตำบลวังขนายร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เปิดศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าวัดวังขนายทายิการาม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับมีนาคม 2560) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนายรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจสามารถตรวจสอบได้

วันที่ 12/12/2560 เวลาประมาณ 11.30 น. หน่วยงานจากเพาะกล้าคุณธรรม ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวังขนาย จำนวน 10 ทุน โดยมี จนท.เพาะกล้าคุณธรรมและนายสมพร บัวศิริ นายกเทศมนตรี จนท.ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมมอบทุน

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561

ร่วมต้อนรับขบวนนักวิ่งการกุศล เพื่อสมทบพี่ตูน บอดี้แสลม และขอเชิญร่วมสนุกกับรำวงชาวบ้าน อ๊อด โฟร์เอสชุดใหญ่ เต็มวง คืนนี้ณ.บริเวณ ร้านของฝากแม่บัวคำ หนองเสือ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ดำเนินการจัดงานโดย คุณจรินทร์ เกตุแดง(อ๊อด โฟร์เอส)ร่วมกับร้านของฝากแม่บัวคำ รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย สบทบให้พี่ตูนครับ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย แผนผังการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลวังขนาย

ขอเชิญร่วมสนุกกับรำวงชาวบ้าน อ๊อด โฟร์เอสชุดใหญ่ เต็มวง กับงานโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อพี่ตูน บอดี้แสลม ณ.บริเวณ ร้านของฝากแม่บัวคำ หนองเสือ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ในวันที่6ธ.ค2560 เวลา10.00น อ๊อด โฟร์เอส จะนำขบวนวิ่ง ก้าวคนละก้าว 

ประกาศกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2560บัญชีธนาคารกรุงไทย จะได้รับการโอนเข้าบัญชีภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 

เรื่อง แจ้งกำหนดการหยุดส่งน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๐รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รายใหม่ เดือน ธันวาคม(และเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๖๑๑๓๕๓ ติดต่อกองคลัง

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือน พายุโซนร้อน คีโรกี จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งจังหวัดที่ถูกผลกระทบในวันที่ 19 ถึง 21 พฤศจิกายนนี้

อำเภอท่าม่วงขอเชิญพี่น้องประชาชน ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตลาดประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าม่วง ในวันและเวลาราชการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ตลาดประชารัฐได้ที่ http://www.market.moi.go.th/index.php/en/

ด้วยงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลวังขนาย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารราคากลางในการจัดซื้อตามใบสรุปตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตามแบบ ปปช.)

ด้วยใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ของผู้ประกอบการค้า จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กรมสรรพสามิตจึงได้ออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ประจำปีเป็นการล่วงหน้า ซึ่งผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตในปีต่อไป สามารถขอใบอนุญาตเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานประกอบการค้าตั้งอยู่ ในวันและเวลาราชการทั้งนี้กรมสรรพสามิตยังมีการเปิดให้ต่ออายุ ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ของผู้ประกอบการค้า เป็นการล่วงหน้า ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่https://www.excise.go.th/SERVICE/ONLINEFORM/index.htm อีกหนึ่งช่องทาง

ด้วยงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลวังขนาย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ตามโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางสุดใจ ชวนานนท์ หมู่ที่ ๖ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔,ปร.๕) และใบสรุปตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ตามแบบ ปปช.)

ด้วยงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลวังขนาย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำเนียง สวัสดี ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔,ปร.๕) และใบสรุปตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ตามแบบ ปปช.)

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนายเรื่อง แสดง รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจสามารถตรวจสอบได้

บัญชีผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลวังขนาย ท่านสามารถนำเอกสารมาขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน นี้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย ติดต่อ ๐๓๔-๖๑๑-๓๕๓

ถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดวังขนายทายิการาม (ภาคเช้า)

ประกาศสำเนาแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถตรวจสอบได้

ประกาศสำเนาแสดงฐานะการเงินประปาเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถตรวจสอบได้

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนายเรื่อง งบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

คำสั่งอำเภอท่าม่วง ที่ ๓๔๖/๒๕๖๐เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กสพต.) อำเภอท่าม่วง

ดอกดาวเรือง สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย

วัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันครบรอบ ๑ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต

เรื่อง เงินมัดจํารังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี 

การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ "3Rs"http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx…

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เนื่องจากท่อประปาของแท้งค์น้ำประปาชำรุด มีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปาในช่วงเวลาประมาณ 21.00น. เป็นเวลาประมาณ หนึ่งชั่วโมง เพื่อซ่อมแซม จึงประกาศมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกาจนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพหลฯ ได้จัดทำแผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สโมสรอำเภอท่าม่วงในวันที่ ๑๐ ตุลาคม เวลา ๘.๐๐น. ถึง ๑๒.๐๐น

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันออกพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เพิ่มเติม

หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ ตามร่างกฏกระทรวงฉบับใหม่อ่านรายละอียดร่างกฏกระทรวงได้ที่ www.dla.go.th

บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานชั่วคราวเพื่อรองรับช่วงฤดูการผลิตปี 2560/61

อสม.ต.วัังขนาย มอบดอกไม้จันทน์สมทบเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผังขั้นตอนและปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เทศบาลตำบลวังขนาย

โครงการตำบลสุขภาวะต้นแบบ หรือ โครงการสร้างสานพลังท้องถิ่นชุมชนขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม 

 

  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีปี ๒๕๕๘

Visitors: 49,674