ประวัติเทศบาล/ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติตำบลวังขนาย

        จากข้อมูลที่ได้รับจากการบอกเล่าจากท่านหลวงพ่อ มหาสมพงษ์ พุทฺธสโร ปัจจุบัน (พระครูกาญจนสุตาคม) เจ้าอาวาส วัดวังขนายทายิการาม ซึ่งเป็นวัดประจำตำบลวังขนาย กล่าวว่า คำว่า "วังขนาย" เป็นชื่อ ของงาช้างงาหนึ่งที่ชาวบ้านพบตกอยู่ในหนองน้ำ บริเวณ หลังโรงเรียน วัดวังขนายฯ ในปัจจุบันนี้ (หนองน้ำนั้นได้ เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นบ่อ อยู่หลังวัด) คือบ่อมรกตในปจุบัน

        ชาวบ้านจึงเอานิมิตนี้มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านมีตำนาน เล่าต่อกันมาว่า ในสมัยก่อนบริเวณพื้นที่แห่งนี้เป็น ป่าไม้รวก ป่าไผ่ ติดต่อกันไป จนถึงเขตอำเภอพนมทวน และมีช้างอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และในบริเวณที่ตั้งของตำบลวังขนายในปัจจุบันนี้ในสมัยก่อนมีโขลงช้างโขลงหนึ่งซึ่งมีช้างตัวเมียเป็นหัวหน้าโขลงและที่สำคัญคือช้างตัวนี้มีงา ซึ่งโดยปกติแล้วช้างตัวเมียจะไม่มีงา

         วันหนึ่งมีช้างตัวผู้ ซึ่งไม่ทราบโดยเหตุผลแน่ชัดว่ามาติดพันธุ์ช้างตัวเมียในโขลงนี้หรือมาแย่งอาหาร จึงทำให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นระหว่างช้างตัวผู้กับช้างตัวเมียหัวหน้าโขลง บริเวณหนองน้ำ สู้กันจนกระทั่งช้างตัวเมียซึ่งเป็นหัวหน้าโขลงนั้นงาหลุดและตายอยู่ในหนองน้ำ ดังนั้นคำว่า"วัง" จึงน่าจะมาจาก "หนองน้ำ" "ขนาย"หมายถึง "งาช้างตัวเมีย" นั่นเอง

          ตำบลวังขนายเคยเจริญสูงสุดถึงขั้นได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น"อำเภอวังขนาย" เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๔๑ มีที่ตั้งของที่ว่าการอำเภออยู่ใกล้กับวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง แต่ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ มีการย้ายที่ว่าการอำเภอท่าม่วงมาตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าม่วง พระวรภักดิ์พิบูลย์ นายอำเภอสมัยนั้น จึงขอเปลี่ยนชื่อจากอำเภอวังขนาย เป็นอำเภอท่าม่วงตั้งแต่นั้นมา ทำให้ชื่อวังขนายมีฐานะเป็นเพียงตำบลหนึ่งในอำเภอท่าม่วงเท่านั้น นายน้อย คชวัตร (เป็นบิดาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ) ได้เป็นปลัดขวาอำเภอวังขนายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖

ประวัติเทศบาลตำบลวังขนาย

เทศบาลตำบลวังขนาย ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีพื้นที่โดยประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,875 ไร่

          เขตการปกครอง  มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังขนายทั้งสิ้น จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่    

          1.บ้านศาลเจ้าโพรงไม้   หมู่1
          2. บ้านวังขนาย       หมู่2
          3. บ้านมะกอกหมู่     หมู่3
          4. บ้านหนองตาบ่ง    หมู่4
          5. บ้านหลังอำเภอ     หมู่5
          6. บ้านหลังวัด       หมู่6
          7. บ้านริมน้ำ        หมู่7

 
 
 
Visitors: 49,284