สารจากนายกเทศมนตรี


สวัสดีครับ

         ผม นายสมพร  บัวศิริ  ได้อาสามารับใช้ทุกท่าน ด้วยเจตนาที่แน่วแน่ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย  เพื่อพัฒนาตำบลวังขนายให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมตำบลอื่นๆ ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างผาสุขตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทุกๆด้าน คือ บริการสาธารณะพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข อาชีพ เป็นต้น 

          ตลอดเวลาที่มาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย ผมได้อุทิศเวลาปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงความผาสุขของประชาชนเป็นหลักในการทำงาน

                                                                                                                                                                                                           นายกเทศบาลตำบลวังขนาย

                                                                นายสมพร  บัวศิริ

 

Visitors: 49,283