เกี่ยวกับเทศบาล
  • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 มาตราที่ 50ได้กำหนดหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ดังนี้ ภารกิจหน้าที่ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบำรุงทางบกและท...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 49,284