เทศบาลตำบลวังขนาย ยินดีต้อนรับ

 

 

           ผมนายสมพร บัวศิริ ได้อาสามารับใช้ทุกท่าน ด้วยเจตนาที่แน่วแน่ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย เพื่อพัฒนาตำบลวังขนายให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมตำบลอื่นๆ ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างผาสุขตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทุกๆด้าน คือ บริการสาธารณะพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข อาชีพ เป็นต้น 

"ตลอดเวลาที่มาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

ผมได้อุทิศเวลาปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  

โดยคำนึงถึง ความผาสุขของประชาชนเป็นหลักในการทำงาน"

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังขนาย

"ส่งเสริมความรู้ ควบคู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง

เสียงประชาชนเป็นใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมวัฒนธรรม ก้าวนำสาธารณูปโภค"

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 49,284