พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญและทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน

ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า
"...ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น..." จาก http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/king.aspx

 

 

           ผมนายสมพร บัวศิริ ได้อาสามารับใช้ทุกท่าน ด้วยเจตนาที่แน่วแน่ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย เพื่อพัฒนาตำบลวังขนายให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมตำบลอื่นๆ ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างผาสุขตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทุกๆด้าน คือ บริการสาธารณะพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข อาชีพ เป็นต้น 

"ตลอดเวลาที่มาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

ผมได้อุทิศเวลาปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  

โดยคำนึงถึง ความผาสุขของประชาชนเป็นหลักในการทำงาน"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 15,812